Vedtektsendringer

Det foreslås å gjøre noen endringer i vedtektene til javaBin. 

Forslag til nye vedtekter 2019 ligger på vår Github-konto, og er oppsummert under.

Forslag

Forslag 1: Sikring av JavaBin

Forslagstiller: Kjetil Myhre Ims

Forklaring

Det er i dag alt for enkelt for årsmøtet i javabin å oppløse organisasjonen. Det er også uklart om en vedtekstendring trer i kraft umiddelbart og kan anvendes på samme årsmøte eller ikke.

Dette forslaget, som er utarbeidet på landskongressen av alle som var interesserte i å delta, retter opp i dette.

Ny tekst:

Endring av vedtekter

Vedtektene kan kun endres av årsmøtet etter forslag fra styret eller medlem.

Ved endringer av paragrafene "Endring av Vedtekter", "Oppløsning" og "Formål" må minst 4/5 av de stemmeberettigede på årsmøtet stemme for. For øvrige paragrafer må minst 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet stemme for.

Endringer av paragrafen "Oppløsning" må i tillegg vedtas på to etterfølgende årsmøter med minst to måneders mellomrom for å være gyldige.

Oppløsning

Foreningen kan oppløses dersom dette blir vedtatt på to etterfølgende årsmøter med minst to måneders mellomrom. For at vedtak om oppløsning skal være gyldig, må minst 4/5 av de stemmeberettigede på årsmøtet stemme for.

Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler anvendes etter formålsparagrafen. Årsmøtet som vedtar oppløsningen utpeker de som skal gjennomføre avviklingen.


Endringer

Endring av vedtekter

Vedtektene kan endres kun av årsmøtet etter forslag fra styret eller medlem. Vedtektsendringer skal for å være vedtatt, ha flertall med minst 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må ha vært sendt ut sammen med innkallingen for å kunne behandles av Årsmøtet. Avstemning om vedtektsendringer gjøres som ved absolutt flertall, hvor forslaget må ha 2/3 av stemmene avgitt av stemmeberettigede. Dette inkluderer blanke stemmer som vil telle mot forslaget.

Oppløsning

Foreningen kan oppløses på et ordinært årsmøte med minst 4/5 flertall. Forslag om oppløsning må ha vært sendt ut sammen med innkallingen for å kunne behandles av Årsmøtet. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal det fattes beslutning om hvordan foreningens midler skal anvendes. Denne beslutning fattes med alminnelig flertall.Forslag 2: Stemmegiving og årsmøtet

Forslagstiller: Kjetil Myhre Ims

Forklaring

Det er i dag uklarheter om hvordan stemmeretten fungerer og hvilke saker som skal behandles på årsmøtet. 

Dette forslaget, som er utarbeidet på landskongressen av alle som var interesserte i å delta, retter opp i dette.

Ny tekst:

Stemmerett

Alle medlemskap gir en stemme på årsmøte.

Begrensning for ansatt i samme bedrift

Totalt kan antall stemmer fra en og samme bedrift ikke overstige 5.

Dersom antall oppmøtte medlemmer og fullmakter fra medlemmer i en enkelt bedrift overstiger 5, skal disse informere Årsmøtet om hvilke 5 stemmer som skal benyttes. Ved konflikt har oppmøtte medlemmer rang over fullmakter. Ved konflikt mellom oppmøtte medlemmer i samme bedrift avgjøres stemmerett ved loddtrekning.

Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet utpeker et styre som leder foreningens daglige virksomhet.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 1. juni. Innkallingen til årsmøtet skal sendes minst to uker før Årsmøtet skal avholdes. Innkallingen skal inneholde saksliste og dokumenter. Det er kun sakene på denne saklisten som kan behandles av årsmøtet.

Styret skal sende ut forespørsel om saker til årsmøtet til samtlige medlemmer senest 4 uker før innkallingen sendes ut, med en frist for innsendelse 2 uker før innkallingen sendes ut.

Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker i oppgitt rekkefølge:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett
  3. Styrets årsberetning
  4. Regnskapet
  5. Budsjettet
  6. Innkomne forslag, inkludert vedtekstendringer
  7. Valg av nytt styre

Dersom enkelte punkter på agenda ikke blir godkjent må det innkalles til ekstraordinært årsmøte for behandling av disse.


Endringer

Stemmerett

Alle medlemskap gir en stemme på årsmøte. Totalt kan antall stemmer fra en og samme bedrift ikke overstige 5 stemmer. Oppmøtte fra samme bedrift skal gi beskjed om hvilke 5 oppmøtte som skal bruke stemmerett.

Begrensning for ansatt i samme bedrift

Totalt kan antall stemmer fra en og samme bedrift ikke overstige 5.

Dersom antall oppmøtte medlemmer og fullmakter fra medlemmer i en enkelt bedrift overstiger 5, skal disse informere Årsmøtet om hvilke 5 stemmer som skal benyttes. Ved konflikt har oppmøtte medlemmer rang over fullmakter. Ved konflikt mellom oppmøtte medlemmer i samme bedrift avgjøres stemmerett ved loddtrekning.

Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet utpeker et styre som leder foreningens daglige virksomhet.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 1. juni.  Innkallingen til årsmøtet skal sendes minst to uker før Årsmøtet skal avholdes. Innkallingen skal inneholde saksliste og dokumenter. Det er kun sakene på denne saklisten som kan behandles av årsmøtet.

Styret skal sende ut forespørsel om saker til årsmøtet til samtlige medlemmer senest 4 uker før innkallingen sendes ut, med en frist for innsendelse 2 uker før innkallingen sendes ut.

Styret skal sende ut forespørsel om saker til Årsmøtet til samtlige medlemmer senest 4 uker før innkallingen sendes ut, med en frist for innsendelse 1 uke før innkallingen sendes ut.

Saksliste og dokumenter sendes senest 14 dager før møtet.


Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker i oppgitt rekkefølge:

Valg av møteleder og referent
Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett

Styrets årsberetning

Regnskapet

Budsjettet

Innkomne forslag, inkludert vedtekstendringer

Årsberetningen
Regnskapet
Budsjettet
Eventuelle vedtektsendringer
Eventuelle endringer i kjerneundergrupper
Andre innkomne forslag (kan ikke være vedtektsendringer)
Spørsmål & Svar
Valg av nytt styre
Dersom enkelte punkter på agenda ikke blir godkjent må det innkalles til ekstraordinært årsmøte for behandling av disse.Forslag 3: Begrensning i antall fullmakter

Forslagstiller: Kjetil Myhre Ims

Forklaring

Det er i dag ingen begrensninger på hvor mange fullmakter en person kan ha med seg til Årsmøtet. Det medfører at det er mulig for en enkeltperson å skaffe seg så mange fullmakter at han kan dominere stemmegivingen på et årmøtet.

Dette forslaget, som er utarbeidet på landskongressen av alle som var interesserte i å delta, retter opp i dette.

Ny tekst:

Fullmakter

En person kan ha med opptil 3 fullmakter fra medlemmer som ikke kan være til stede. Hver av disse teller som 1 stemme.Forslag 4: Ta bort begrensningen om at økonomisjefen bare kan velges i to år sammenhengende

Forslagstiller: Styret

Forklaring: 

Vi trenger stabilitet og langsiktighet i denne rollen. Årsmøte får fortsatt lov til å bestemme om en gitt person sitter i denne rollen over flere år eller ikke. 

Ny tekst:

Leder, nestleder, økonomisjef og ledere for eventuelle kjernegrupper velges for ett år av gangen ved særskilt valg. Leder og nestleder kan kun sitte i to år sammenhengende. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Styreverv er personlig.Forslag 5: Ta bort begrensningen om at ledere for kjerneundergrupper bare kan velges i to år sammenhengende

Forslagstiller: Styret

Forklaring: 

Ledere for kjerneundergrupper oppnevnes ikke av årsmøtet, så det er ikke vits i å ha noen begrensning her heller, så de kan tas ut av vedtektene

Ny tekst om forslag 5 er også godkjent av årsmøtet:

Leder, nestleder og økonomisjef velges for ett år av gangen ved særskilt valg. Leder og nestleder kan kun sitte i to år sammenhengende. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Styreverv er personlig.

Ny tekst om forslag 4 er ikke godkjent av årsmøtet:

Leder, nestleder og økonomisjef velges for ett år av gangen ved særskilt valg, og kan kun sitte i to år sammenhengende. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Styreverv er personlig.