Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Styret har fortsatt med sine faste styremøter hver andre tirsdag i måneden på Teknologihuset, i Pilestredet 56, Oslo. Styret har det siste året bestått av medlemmer fra Oslo, Bergen og Trondheim, og har grunnet dette avholdt styremøtene via videokonferanse. Mye av det øvrige styrearbeidet foregår på Slack, mail og i Trello. Styret opplever selv at dette er en løsning som fungerer bra. 

Den positive effekten ved å ha regioner representert i styret har vært stor, og dette ønskes videreført.

I november ble styret redusert fra 11 til 10 medlemmer da Manveer Singh Pandher valgte å trekke seg fra styret, grunnet tidspress.

Styrets organisering 

Java Brukerforening i Norge (a.k.a. javaBin) sitt styre i 2018-2019 besto av følgende:

 1. Mark West (leder)
 2. Tannaz Navaie Roshandel (nestleder)
 3. Eivind Hyldmo (økonomiansvarlig)
 4. Stian Mikal Nygaard
 5. Marvin Bredal Lillehaug (Trondheim)
 6. Bjørn Hamre (Bergen)
 7. Rustam Mehmandarov
 8. Dervis Mansuroglu (Oslo)
 9. Ewa Maria Kabza
 10. Øyvind Løkling
 11. Manveer Singh Pandher (trakk seg i november 2018)

javaBin Økonomi AS

javaBin Økonomi AS er heleide av javaBin. javaBin Økonomi ble stiftet i 2007 og ivaretar javaBins økonomiske interesser (blant annet JavaZone utgifter og inntekter).

Styret i javaBin Økonomi AS ble valgt på AS-ets generalforsamling i august. Styret består av:

 • Mark West (leder)
 • Eivind Hyldmo (styremedlem)
 • Rustam Mehmandarov (styremedlem) 
 • Carl J. Onstad (styremedlem og daglig leder)

Carl J. Onstad (Macsimum) har vært innleid som daglig leder i javaBin Økonomi siden 2009, da han ble bedt å ta denne rollen av javaBin styret.

Regnskapsfører og regnskapsåret

Regnskapsfører er PWC og revisor for javaBin Økonomi AS er BDO.

Stiftelsen Teknologihuset

Teknologihuset er en stiftelse som er stiftet av javaBin og Macsimum. Teknologihuset ble stiftet i 2013 med målet å støtte aktiviteter i de ulike fagmiljøene gjennom å blant annet tilby velegnede møtelokaler med gode tekniske fasiliteter uten kostnad.

Styret i Teknologihuset består av: 

 • Fra javaBin:
  • Beate Myrvoll (styreleder)
  • Rustam Mehmandarov (styremedlem)
  • Stig Lau (styremedlem

 • Fra Macsimum:
  • Carl J. Onstad (styremedlem)
  • Stein H Grimstad (styremedlem)

Regnskapsfører og regnskapsåret

Regnskapsfører er PWC og revisor for Stiftelsen Teknologihuset er BDO.

Viktige saker i løpet av året

Landskongress til Aberdeen

I november 2018 dro 27 "javaBinnere" på Landskongress til Aberdeen i Skotland. Turen varte fra torsdag til søndag, og på denne tiden fikk vi med 2 fulle arbeidsdager. Deltakelsen på Landskongressen har økt med ca. 5 de siste par årene. Det var meget hyggelig å se en del nye ansikter på Landskongressen i år.

På turen ble det arbeidet med utkast for budsjett, regionene utvekslet erfaringer, java.no ble oppgradert, arbeidet med JavaZone 2019 kom i gang, og vi fikk brainstormet litt om bedre samarbeid blant regionene, samt behov for vedtektsendringer.


Teknologihuset 2.0 / Rebel

Rebel er et kommersielt selskap som skal drifte co-working, kontorutleie, konferansesente på Universitetsgata 2. Rebel U2 AS er under etablering og vil eies av Entra AS og personer med tilknytning til Macsimum.

Stiftelsen Teknologihuset planlegges å være en av leietakerne på Rebel, og den mest synlige aktøren på huset. Føringene ifbm, Rebel og Stiftelsen Teknologihuset er som følger: 

 • Teknologihuset skal få vesentlig bedre fasiliteter enn i Pilestredet (blant annet flere saler)
 • Gratis bruk på kveldstid for communities
 • Økonomisk risiko skal være lik, eller lavere, som i dag

Videre er planen at det ila. året skal utarbeides en samarbeidsavtale, og en leieavtale mellom Stiftelsen Teknologihuset og Rebel U2 AS som ivaretar føringene over. 

Styret i javaBin er i dialog med styreleder Stiftelsen Teknologihuset (Beate Myrvoll) for å sikre at javaBin sine interesser blr ivaretatt.

Kartleggingsarbeidet

Macsimum og javaBin har jobbet tett sammen i flere år. Dette gode samarbeidet står bak mye av det som javaBin og JavaZone har oppnådd.

Grensene mellom Macsimum og javaBin har endret seg mye i løpet av årene, ofte i takt med skiftende styrer, og vi sitter i dag med en utydelig situasjon med lite dokumentasjon om hva burde forventes fra begge sider.

For å adressere denne utydeligheten har styreleder satt i gang en kartleggingsprosess for å få bedre forståelse over hvor grensene mellom Macsimum og javaBin går. Resultatet skal dokumenteres slik at det kan brukes videre av styret i strategiske beslutninger.

Det skal presiseres at det er ingen planer om å avslutte samarbeidet med Macsimum. Styret er stort sett godt fornøyde med dette samarbeidet.

Synliggjøring av styret og styrearbeidet

Det har vært en fokus på synliggjøring av styret og styrearbeidet. Tiltak har inkludert:

 • Utsending av infomail til alle aktive etter hvert styremøte. Dette har inkludert informasjon om saker som styret jobber med

 • Profilering av styremedlemmer på java.no. 

javaBins arbeidsmøter i Oslo

javaBin har fortsatt med å ha arbeidsmøter tirsdager klokken 18:00 på Teknologihuset i Pilestredet 56. Det er en fast gjeng som møter opp og bidrar til å holde organisasjonen i gang, samt at mesteparten av arbeidet med JavaZone gjøres disse dagene. Det har i år igjen vært en del tilstrømning av nye aktive i Oslo. Det har vært mellom 4 og 20 aktive hver tirsdag gjennom hele året.

Stategisk arbeid

I oktober hadde styret en workshop med målet å identifisere fokusområder som skulle jobbes med frem til mai. Arbeidsoppgaver falt under 5 kategorier:

 1. Forbedring av rutiner
 2. Aktivering av javaBin medlemmer
 3. Markedsføring av javaBin
 4. Rekruttering av nye medlemmer
 5. Utprøving av nye type arrangementer

Styret opplevde at dette var en verdifullt prosess som resulterte i flere positive leveranser:

 1. Opprydding i tilganger
 2. Etablering av driftsansvar og rutiner rundt dette
 3. Forbedring av java.no (fjerning av duplikat informasjon, legge til kontaktskjema osv)
 4. Tettere oppfølging av regioner
 5. Deltagelse i et studentarrangement (Stavanger)
 6. Kartleggingsarbeid (se over)
 7. Teknologihuset 2.0 (se over)

Dessverre ble oppfølging av arbeidsoppgaver ofte utelatt til fordel for operative arbeidsoppgaver. Flere av disse operative arbeidsoppgaver kunne egentlig håndteres utenfor styret. Styreleder anbefaler at styret ser på hvordan dette kan igangsettes. • No labels