Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Årsberetning for 2018-2019


Styret

Styret har fortsatt med sine faste styremøter hver andre tirsdag i måneden på Teknologihuset, i Pilestredet 56, Oslo. Styret har det siste året bestått av medlemmer fra Oslo, Bergen og Trondheim, og har grunnet dette avholdt styremøtene via videokonferanse. Mye av det øvrige styrearbeidet foregår på Slack, mail og i Trello. Styret opplever selv at dette er en løsning som fungerer bra. 

Den positive effekten ved å ha regioner representert i styret har vært stor, og dette ønskes videreført.

I november ble styret redusert fra 11 til 10 medlemmer da Manveer Singh Pandher valgte å trekke seg fra styret, grunnet tidspress.

Styrets organisering 

Java Brukerforening i Norge (a.k.a. javaBin) sitt styre i 2018-2019 besto av følgende:

 1. Mark West (leder)
 2. Tannaz Navaie Roshandel (nestleder)
 3. Eivind Hyldmo (økonomiansvarlig)
 4. Stian Mikal Nygaard
 5. Marvin Bredal Lillehaug (Trondheim)
 6. Bjørn Hamre (Bergen)
 7. Rustam Mehmandarov
 8. Dervis Mansuroglu (Oslo)
 9. Ewa Maria Kabza
 10. Øyvind Løkling
 11. Manveer Singh Pandher (trakk seg i november 2018)

javaBin Økonomi AS

javaBin Økonomi AS er heleide av javaBin. javaBin Økonomi ble stiftet i 2007 og ivaretar javaBins økonomiske interesser (blant annet JavaZone utgifter og inntekter).

Styret i javaBin Økonomi AS ble valgt på AS-ets generalforsamling i august. Styret består av:

 • Mark West (leder)
 • Eivind Hyldmo (styremedlem)
 • Rustam Mehmandarov (styremedlem) 
 • Carl J. Onstad (styremedlem og daglig leder)

Carl J. Onstad (Macsimum) har vært innleid som daglig leder i javaBin Økonomi siden 2009, da han ble bedt å ta denne rollen av javaBin styret.

Regnskapsfører og regnskapsåret

Regnskapsfører er PWC og revisor for javaBin Økonomi AS er BDO.

Stiftelsen Teknologihuset

Teknologihuset er en stiftelse som er stiftet av javaBin og Macsimum. Teknologihuset ble stiftet i 2013 med målet å støtte aktiviteter i de ulike fagmiljøene gjennom å blant annet tilby velegnede møtelokaler med gode tekniske fasiliteter uten kostnad.

Styret i Teknologihuset består av: 

 • Fra javaBin:
  • Beate Myrvoll (styreleder)
  • Rustam Mehmandarov (styremedlem)
  • Stig Lau (styremedlem

 • Fra Macsimum:
  • Carl J. Onstad (styremedlem)
  • Stein H Grimstad (styremedlem)

Regnskapsfører og regnskapsåret

Regnskapsfører er PWC og revisor for Stiftelsen Teknologihuset er BDO.

Viktige saker i løpet av året

Landskongress til Aberdeen

I november 2018 dro 27 "javaBinnere" på Landskongress til Aberdeen i Skotland. Turen varte fra torsdag til søndag, og på denne tiden fikk vi med 2 fulle arbeidsdager. Deltakelsen på Landskongressen har økt med ca. 5 de siste par årene. Det var meget hyggelig å se en del nye ansikter på Landskongressen i år.

På turen ble det arbeidet med utkast for budsjett, regionene utvekslet erfaringer, java.no ble oppgradert, arbeidet med JavaZone 2019 kom i gang, og vi fikk brainstormet litt om bedre samarbeid blant regionene, samt behov for vedtektsendringer.


Teknologihuset 2.0 / Rebel

Rebel er et kommersielt selskap som skal drifte co-working, kontorutleie, konferansesente på Universitetsgata 2. Rebel U2 AS er under etablering og vil eies av Entra AS og personer med tilknytning til Macsimum.

Stiftelsen Teknologihuset planlegges å være en av leietakerne på Rebel, og den mest synlige aktøren på huset. Føringene ifbm, Rebel og Stiftelsen Teknologihuset er som følger: 

 • Teknologihuset skal få vesentlig bedre fasiliteter enn i Pilestredet (blant annet flere saler)
 • Gratis bruk på kveldstid for communities
 • Økonomisk risiko skal være lik, eller lavere, som i dag

Videre er planen at det ila. året skal utarbeides en samarbeidsavtale, og en leieavtale mellom Stiftelsen Teknologihuset og Rebel U2 AS som ivaretar føringene over. 

Styret i javaBin er i dialog med styreleder Stiftelsen Teknologihuset (Beate Myrvoll) for å sikre at javaBin sine interesser blr ivaretatt.

Kartleggingsarbeidet

Macsimum og javaBin har jobbet tett sammen i flere år. Dette gode samarbeidet står bak mye av det som javaBin og JavaZone har oppnådd.

Grensene mellom Macsimum og javaBin har endret seg mye i løpet av årene, ofte i takt med skiftende styrer, og vi sitter i dag med en utydelig situasjon med lite dokumentasjon om hva burde forventes fra begge sider.

For å adressere denne utydeligheten har styreleder satt i gang en kartleggingsprosess for å få bedre forståelse over hvor grensene mellom Macsimum og javaBin går. Resultatet skal dokumenteres slik at det kan brukes videre av styret i strategiske beslutninger.

Det skal presiseres at det er ingen planer om å avslutte samarbeidet med Macsimum. Styret er stort sett godt fornøyde med dette samarbeidet.

Synliggjøring av styret og styrearbeidet

Det har vært en fokus på synliggjøring av styret og styrearbeidet. Tiltak har inkludert:

 • Utsending av infomail til alle aktive etter hvert styremøte. Dette har inkludert informasjon om saker som styret jobber med

 • Profilering av styremedlemmer på java.no. 

javaBins arbeidsmøter i Oslo

javaBin har fortsatt med å ha arbeidsmøter tirsdager klokken 18:00 på Teknologihuset i Pilestredet 56. Det er en fast gjeng som møter opp og bidrar til å holde organisasjonen i gang, samt at mesteparten av arbeidet med JavaZone gjøres disse dagene. Det har i år igjen vært en del tilstrømning av nye aktive i Oslo. Det har vært mellom 4 og 20 aktive hver tirsdag gjennom hele året.

Stategisk arbeid

I oktober hadde styret en workshop med målet å identifisere fokusområder som skulle jobbes med frem til mai. Arbeidsoppgaver falt under 5 kategorier:

 1. Forbedring av rutiner
 2. Aktivering av javaBin medlemmer
 3. Markedsføring av javaBin
 4. Rekruttering av nye medlemmer
 5. Utprøving av nye type arrangementer

Styret opplevde at dette var en verdifullt prosess som resulterte i flere positive leveranser:

 1. Opprydding i tilganger
 2. Etablering av driftsansvar og rutiner rundt dette
 3. Forbedring av java.no (fjerning av duplikat informasjon, legge til kontaktskjema osv)
 4. Tettere oppfølging av regioner
 5. Deltagelse i et studentarrangement (Stavanger)
 6. Kartleggingsarbeid (se over)
 7. Teknologihuset 2.0 (se over)

Dessverre ble oppfølging av arbeidsoppgaver ofte utelatt til fordel for operative arbeidsoppgaver. Flere av disse operative arbeidsoppgaver kunne egentlig håndteres utenfor styret. Styreleder anbefaler at styret ser på hvordan dette kan igangsettes.
JavaZone

2018

Koordineringsgruppen for JavaZone 2018 har bestått av:

 • Rustam Mehmandarov (leder)
 • Rafael Winterhalter (leder av programkomiteen)
 • Mark West (partneransvarlig)
 • Jan Erik Robertsen (Academy)
 • Gareth Western (Kids)
 • Anders Karlsen
 • Steffen Lien
 • Tannaz Navaie Roshandel
 • Beate Myrvoll
 • Helge Jenssen
 • Livar Bergheim (ansvarlig for frivillige)
 • representanter fra innleid eventbyrå (Macsimum)

JavaZone 2018 ble arrangert 12. - 13. september i Oslo Spektrum, med workshops dagen før konferansen. Dette er 17. året JavaZone blir arrangert.

Konferansen hadde rekordmange 3.100 besøkende, inkludert partnerrepresentanter, frivillige, studenter og foredragsholdere. Det ble solgt 2.425 billetter, opp fra 2.111 året før. Fordelingen var i år 1.519 billetter solgt til partnere og 726 billetter solgt til vanlige deltakere. Av de vanlige billettene ble 293 (40%) solgt til Early bird-pris og 433 (60%) solgt til Late bird-pris. Dette var også tredje året i Oslo Spektrum vi ble helt utsolgt for billetter. Med både flere solgte billetter og litt flere studenter, så ble vi utsolgt enda tidligere enn året før.

Mens det for 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ble sendt inn henholdsvis 351, 350, 505 og 594, 518 forslag til foredrag, så ble det i 2018 sendt inn hele 587 forslag. Til gjengjeld melder PKOM at kvaliteten på de innsendte foredragene har økt ytterligere. Det betyr fortsatt mye jobb og at det er vanskelig å velge ut foredrag, men det kan ikke kalles noe annet enn et luksusproblem.

JavaZone solgte i 2018 partnerskap til 52 partnere, opp fra 49 partnere i 2017. Samtidig ser vi en utvikling i at de partnere som er med ønsker større og større eksponeringsmulighet, og dermed kjøper flere utvidelser til standard standpakke. Vi ble også utsolgt mye tidligere for alle pakker og hadde ventelister med partnere.

I 2018 ble JavaZone Kids videreført og arrangert to ganger i løpet av året – en gang på vårparten, og en i forkant av JavaZone. Arrangementet ble holdt på Teknologihuset i mars og søndagen før JavaZone i september, og tiltrakk seg hver gang i underkant av 100 barn pluss foreldre (tilnærmet maks kapasitet på huset), som brukte dagen i 3 parallelle tracks. 

Det ble også satset på studenter. JavaZone Academy under selve konferansen ble utvidet slik at vi inviterte over 100 studenter til å delta på hele dag 2 av konferansen. Det separate arrangementet ble avholdt på våren 2019 for å få litt større avstand fra selve konferansen. Disse ble gjennomført med veldig god deltagelse i Oslo, Tromsø og Bergen. Vi kunne se enda mer interesse fra partnere som ønsket å bidra inn på arrangementene i de tre byene.

I 2017 ble AweZone-konseptet – festen etter konferansens første dag – flyttet fra Oslo Spektrum til Kulturhuset og Himkok. I 2018 valgte vi å videreføre dette også i år, og det alt i alt vært et vellykket fest. Vi gjorde noen justeringer på konseptet fra førte gang det ble gjennomført, som bidro til enda bedre fest for deltakere. Tilbakemeldingene etter flyttingen fra Oslo Spektrum var at arrangementet ble vesentlig bedre med mye mer plass og muligheter for partnere til å være synlig også på kvelden og bidra til festen.

Den tradisjonelle Sal 1 på konferansen ble bygget om av Oslo Spektrum i 2018. Taket ble redusert, som gjorde at vi måtte bruke salen på en annen måte. Salen ble dermed splittet i to saler, som gjorde også mulig å flytte lyntalefordragene på samme sted som de lengre foredragene.

I 2018 ble det også gjort en del endringer i Expo-området hvor javaBin fikk et stort område i midten med bord og sitteplasser for sosialisering og spill. Dette synes vi fungerte bra, og vi jobber videre med å forbedre dette konseptet til neste år.

I 2018 ble det besluttet å lage en stor ny reklamefilm. Vi jobbet med et litt annerledes konsept enn de tradisjonelle filmtrailere. Filmen ble lansert etter sommeren, og har blitt godt mottatt av publikum. Det har også gitt oss en del synlighet på flere medier.

Når det gjelder billettsystemene for JavaZone, så ble Eventbrite videreført med noen justeringer. Alt i alt hadde positive erfaringer med dette systemet.

Budsjettmessig gikk konferansen med godt overskudd, mer enn forventet – noe som bidrar til å gi javaBin en sunn og god økonomi fremover.

2019

Koordineringsgruppen for JavaZone 2019 består av:

 • Rustam Mehmandarov (leder)
 • Rafael Winterhalter (leder av programkomiteen)
 • Gareth Western (partneransvarlig)
 • Jan Erik Robertsen (Academy)
 • Alexander Svendsen (Kids)
 • Anders Karlsen
 • Steffen Lien
 • Tannaz Navaie Roshandel
 • Beate Myrvoll
 • Helge Jenssen
 • Livar Bergheim (ansvarlig for frivillige)
 • representanter fra innleid eventbyrå (Macsimum)

JavaZone 2019 arrangeres den 11. og 12. september i Oslo Spektrum, med workshops dagen før konferansen. Dette er 18. året JavaZone blir arrangert.

Planleggingen av konferansen er godt i gang. Det har blitt gjennomført 2 heldagsworkshops med javaBin'ere, tredje workshop avholdes samme dag som årsmøtet. 

Så langt i 2019 har det blitt gjennomført mange arrangementer under JavaZone-paraplyen: JavaZone Academy for studenter ble arrangert 12. februar i Oslo, 13. februar i Bergen og 14. februar i Tromsø. I tillegg ble årets utgave av JavaZone Kids arrangert 24. mars på Teknologihuset. Huset var igjen fullt opp med litt under 100 barn og foreldre (tilnærmet maks kapasitet i huset). Dette er arrangementer som både passer godt til JavaZone sin rolle som kunnskapsspreder og communitybygger, samtidig som det gir en god reklameeffekt for hovedkonferansen og holder et kontinuerlig trykk gjennom året.

Programkomiteen har gjennomført årets Call for Speakers, også dette året til rekordoppslutning. Det ble sendt inn hele XYZ (tallet er ikke klart ennå, da CfP er fortsatt åpent) foredragsforslag i år, sammenlignet med 587 i 2018.

Partnersalget til konferansen gikk enda en gang over all forventing. Mens det i 2018 var solgt 52 partnerskap, har vi 52 partnere i 2019. Koordineringsgruppen for JavaZone måtte jobbe med ny planløsning for å tilfredstille økende antallet ønskede partnerskap. Vi er allerede utsolgt er utsolgt igjen, og har flere partnere som står på ventelister. JavaZone blir altså utsolgt for partnerstands for fjerde gang i Oslo Spektrum! Koordineringsgruppen for JavaZone jobber med å finne alternative konsepter for partnere på ventelisten.

I 2016 byttet JavaZone leverandør av mat til konferansen: etter 6 trofaste år bytter vi ut Flying Culinary Circus med Fursetgruppen. Vi beholder den nye leverandøren også i 2019. Koordingeringsgruppen skal smake den nye maten, sammen med partnerene. Vi synes at det er en bra endring som gir spennende nye muligheter samt at vi har en god tone og stadig nye retter eller vri på maten. Vi ser på muligheter til å .videreføre og videreutvikle konsepter for kveldsmat sponset av partnere og mobile matstands.

Det er besluttet å lage en ny reklamefilm i år. Informasjon om innholdet og type er, tradisjonen tro, noe som vil bli avslørt senere i år.

Vi valgte å videreføre Eventbrite som billettsystem for JavaZone 2019 og forbedrer prosessen etter erfaringer fra 2018.

Det planlegges også mange spennende endringer under årets konferanse: Expo-området redesignes, javaBin-standen utvides og vil være fortsatt i midten, Vi jobber også med å forbedre  konseptet med AweZone, og perfeksjonerer det som fungerte i tillegg til å endre på flere småting som ikke fungerte like bra. Vi prøver oss på en enda mer utvidet fest, men det er alt for tidlig å si noe om på dette tidspunktet.Kodesmia

Et nytt år og om vanlig et helt nytt design på JavaZone sidene. Det er også i år lagt ned mye arbeid i dette. Baksystemene med CakeRedux (PKOM), SleepingPill (Foredragsregister backend) og Moosehead (Forerdragspåmelding) brukes som før. Det er nå også innført slack-innlogging i cake slik at tilgang styres utifra de som har tilgang i pkom kanalen på Slack. Sendgrid er tatt i bruk til programatisk mailutsending. Dette fungerer godt for masseutsendinger. Av nye systemer under utvikling kan nevnes CakeLight (ny mer brukervennlig versjon cake) og Heroes (et nytt system som er forespurt for flere år siden for å registrere helter i javaBin). Ny versjon av appene er også under utvikling.


Regioner

Bergen

Ledelsen

 • Leder: Kristian Berg
 • Øvrige: Erlend Birkenes, Bjørn Hamre, Børge Nese

Kort oppsummert

Vi har holdt møter alle måneder unntatt juli og august i fjor. Har de siste månedene hatt kraftig oppsving på antall deltagere. Profilering til studenter kan være en årsak, men har nok vært "heldig" med tema også. Har planlagt kommende møter for mai, juni og august også (juli er alltid fri). Møter avholdes stort sett hos Ambita midt i Bergen sentrum.

På Meetup har vi for tiden 686 medlemmer, 101 flere medlemmer enn i fjor.

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

25.04.2019Vi tar en titt på GraphQLNarve Sætre67
07.03.2019DevOps without Measurement is a FailErno Venalainen41
21.02.2019Hvorfor mikrotjenester ikke er din neste arkitekturAndreas Berre49
17.01.2019Lessons learned: load testing for millions of concurrent users.Thelo Gaultier and Matteo Luzzi31
13.12.2018Julemøte m/lyntaler

Frode Borlaug, Kristian Berg,

Morten Nygaard Åsnes,

Leif Terje Fonnes, Lars Søraas,

Børge Nese

16
22.11.2018Using Consumer Driven Contracts with Pact-JVMDervis Mansuroglu16
25.10.2018Workshop: Java modulsystem i praksisBjørn Hamre16
20.09.2018What is JetBrains MPS?Mikhail Barash18
14.06.2018Sommermøte m/lyntaler

Bjørn Hamre, Chris A. S. Dale,

Kent Inge F. Simonsen,

Frode Borlaug, Robert Hetleflåt

20

Oslo

Ledelsen

 • Leder: Dervis Mansuroglu

 • Øvrige: Ewa Kabza, Rafael Winterhalter, Rustam Mehmandarov, Sergei Kosolapov, Per Daniel Thorsrud, Kjetil Myhre Ims

Kort oppsummert

Det har vært et godt år for Oslo med mange utenlandske speakere og en meetup nesten hver måned. Oslo har hatt et godt samarbeid med Oracle i året som har gått. Oslo startet i fjor med gruppemøter, og har som følge av det både hatt flere meetups og fått inn flere nye i gruppen. Oslo har jevnt over mange påmeldte på sine meetups. Teknologihuset er fremdeles svært vanskelig å booke, Oslo booket derfor storsalen flere måneder fremover med faste datoer og dette har funket ganske godt (speakere får tilbudt datoer). Oslo har også fått et eget board på Trello lik det som flere av de andre regionene har.

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Påmeldte

23-05-2018 

Java 10 and beyondRafael Wintherhalter 117

07-06-2018

Real-time Data-driven ProductsØyvind Løkning 58
 23-08-2018ServerlessMatthew Gilliard 62
 11-10-2018PactDervis M 20
 26-11-2018GraalVMChris Seaton 41
 04-12-2018MPSMikhail Barash 65
 27-02-2019OAuth2Johannes Brodwall 85
06-03-2019DevOps and MonitoringErno Venalainen 45
04-04-2019Software Utvikling - Universitetet i OsloDervis Mansuroglu50
25-04-2019Exploring KotlinMarie Ekeberg og Jarle Hansen 113
15-05-2019HelidonOracle25
12-06-2019GraphQLArnab Datta

Sogn

Leiinga

 • Leiar: Livar Bergheim

 • Nestleiar: Andreas Balevik

Kort oppsummert

Vi kom i gang med første meetup i slutten av mars. Det var god stemning. Med totalt 19 oppmøtte (inkludert foredragshaldarar) er vi godt nøgde med første meetup. Dei fleste som deltok var personar som jobbar på Difi (ca. 12 av 19). Såleis er det potensiale for å få med fleire som jobbar innan IT i andre verksemder til seinare meetup, samt at vi kan gjere meir for å nå ut til potensielle deltakarar.

Vi håpar å få til ein meetup til før sommaren.

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

27.03.2019

Bank API

Falk Tewes og Lazlo Major frå Sparebanken Sogn og Fjordane
Lyntaler: Livar Bergheim, Andreas Balevik

19

Stavanger

Ledelsen

 • Leder: ..

 • Øvrige: ..

Kort oppsummert

..

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

27.11.2018

Julemøte! Lyntaler! Tapas! Flytende malt! Univ.Utform., AWS, Arkeologi, SwimEye!

Christer Nordbø , Martin Goldhahn , Kjell Arne Hellum , Frank Karlstrøm

37

15.10.2018

Java 9/10/11 Modules + litt annet snacks!

Knut Saua Mathiesen (Storebrand)

32

1.10.2018

Workshop! "Elm - A delightful language for reliable webapps!"

Erik Wendel, Ingar Almklov (BEKK)

23

22.08.2018

IoT powered by MicroProfile - Microservices in practice

Rustam Mehmandarov and Mads Opheim (Computas)

28

Sørlandet

Ledelsen

 • Leder: Narve Sætre

 • Øvrige: Karl Erik Syvert, Erik Hvistendal, Bendik Egenes Dyrli, Bjarte Karlsen

Kort oppsummert

2018 var et greit år for Sørlandet. Vi flyter videre på et godt rykte og stabilitet, og er nok fortsatt det dominerende fagmiljøet på Sørlandet. Lederen har slitt litt med manglende tid/kapasitet, men resten av styret har trappet opp sin innsats tilsvarende.

Vi har avholdt møter med foredrag, stort sett hver måned, og stort sett med bra oppmøte ift kapasiteten i våre lokaler, 20-30 stk.

Det er ikke lange ventelister, så å gå over til større lokaler er vurdert lite hensiktsmessig. Vi vurderer (fortsatt...!) å gjøre noen tiltak for å unngå "non-shows", som noen få ganger fører til at noen ikke får plass på listen selv om det viser seg å være plass på arrangementet.

Den største utfordringen er å finne foredragsholdere (lokalt) - selv om det gikk greit også i 2018 er det såvidt det går. I tillegg har tre i styret holdt foredrag, noe som er litt i meste laget.

Vi vurderer tettere samarbeid med NNUG og andre teknologigrupper (PHP, WebDev, GDG), i hvert fall noen ganger i året.

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

10nde aprilSupersonic and subatomic JavaStåle Pedersen (Red Hat)21
13nde marsGraphQLNarve Sætre (Dedica/DV8)27
6te februarMicroservicesAndreas Berre (Webstep Bergen)27
5te desemberGraal (VM)Alexander Samsig (Evry)17
10nde oktoberJava9 moduler, hashing-algoritmerLeif Jantzen (Webstep), Erik Hvistendahl (Evry)23
20nde juniSommeravslutning - utepils, tapas og lyntalerErik Hvistendahl (Evry), Bjarte Karlsen (SITS)21

Trondheim

Ledelsen

 • Leder: Marvin Bredal Lillehaug

 • Øvrige: Alexander Samsig, Mikkel Byrsø Dan-Rognlie, Jan Fredrik Wedén, Paul Nyheim

Et år med vanlig aktivitet. To personer ble forsøkt rekrutert og invitert til landskongressen, en, Alexander, av dem har bidratt med arrangering av møter. Alexander er også aktiv i organisering av TDC.

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

13.06.2018GraalVM, javaFXAlexander Samsig, Halvard Trætteberg9
18.09.2018Jetbrains MPSMikhail Barash11
26.09.2018Eventdreven arkitekturAtle Prange16
23.10.2018Java 9,10,11Nikoai Parlog11
28.11.2018Jakarta EE, MicroprofileTorkild Ulvøy Resheim, Rustam Mehmandarov & Mads Opheim 15
20.03.2019Kafka ++Jørund Leknes, Gøran Dalum, Vidar Tilrem15
03.04.2019Lessons learned: load testing for millions of concurrent users.Thelo Gaultier and Matteo Luzzi18

Vestfold

Ledelsen

 • Leder: Sondre Olsen

 • Øvrige: Magne Helleborg, Fredrik Danielsen, Aleksander Stensby

Kort oppsummert

Etter lang tid uten aktivitet i Vestfold har vi startet opp igjen i Desember 2018. Det har blitt gjort litt endringer i ledelsen, samt justert hva målsetningene er kontra tidligere.

Første meetup i Januar var om Docker og vi startet opp med å slå ny rekord for antall deltakere. Vi fikk bra oppmøte med studenter fra Universitet, noe vi er godt fornøyd med. Andre planlagte møte i Februar måtte utsettes på grunn av sykdom. Frekvensen vi satser på vil være annenhver måned, da vi tidligere slet med å finne foredrag til å gjennomføre hver måned.

Basert på feedback fra de som kom i Janauar jobber vi med en workshop i Docker/Kubernetes, samt at vi vil få til noe rundt maskinlæring.

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

22.01.19Docker i praksisMagne Helleborg28

 • No labels