Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Årsmøtet 2018 avholdes lørdag 26. mai klokken 12:00 på Teknologihuset (Pilestredet 56, Oslo).

Påmelding gjøres på https://www.meetup.com/javaBin/events/249872095/

Agenda

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett
 3. Årsberetning 2018 gjennomgås
 4. Regnskap for 2017 gjennomgås og godkjennes
 5. Budsjett 2018 gjennomgås
 6. Nedsette valgkomité for 2019
 7. Vedtektsendringer (se under)
 8. Valg av nytt styre
 9. Eventuelt
  1. Øyvind presenterer javaBin 2023

Vedtektsendringer

Det foreslås å gjøre noen endringer i vedtektene til javaBin. 

Forslag til nye vedtekter 2018 ligger på vår Github-konto.

Dersom man ønsker å se de foreslåtte endringene, kan man finne disse ved å se gjennom pull requests for dette repo.


Siden vedtektsrepoet er privat legges innhold i disse til på denne confluence siden.

Endringer er markert i blått+bold og har en forklaring under på hva som er endret. Tekst som har blitt lagt til er markert i grønt+bold. Tekst som har blitt fjernet er markert i rødt+bold.


Forslag 1: vanskeligere å oppløse javaBin

Forklaring: 

Vedtektene i dag tillater at man oppløser javabin på et Årsmøte som følge av et benkeforslag. Det er store verdier i javabin, og dette åpner for at en organisert gruppe med medlemmer kan oppløse javabin som er overraskelse for de andre og overføre pengene til sine egne kontoer side Årsmøtet kan fatte beslutning om hvordan midlene skal benyttes.

Ny tekst:

Foreningen kan oppløses på et ordinært årsmøte med minst 4/5 flertall. Forslag om oppløsning må ha vært sendt ut sammen med innkallingen for å kunne behandles av Årsmøtet. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal det fattes beslutning om hvordan foreningens midler skal anvendes. Denne beslutning fattes med alminnelig flertall.

Endringer: 

Endret fra: "2/3" til: "4/5" flertall. 


Forslag 2: færre medlemmer må til for å kalle til ekstraordinært årsmøte

Forklaring:


Vedtektene i dag sier at dersom medlemmene som ikke sitter i styret ønsker et ekstraordinært årsmøte så må det 1/5 til. Med dagen medlemstall blir dette rundt 650 medlemmer.
Jeg mener det er et alt for høyt tall og at dette bør være ca så mange som faktisk bryr seg om javabin.

Ny tekst:

Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 4 uker når enten 1/3 av styrets medlemmer eller 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene eller 50 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. På en ekstraordinær årsmøte kan det kun behandles saker som er nevnt i innkallingen.


Forslag 3: gjenvalg i undergrupper

Forklaring: 

ingen forklaring

Ny tekst:

Det kan opprettes undergrupper blant foreningens medlemmer med styrets godkjenning. Hver slik gruppe skal ha en leder og varaleder som velges for ett år om gangen. Gruppen må rapportere til styret. Styret kan bevilge resurser til disse gruppene, inklusive økonomisk støtte og tilgang til javaBins systemer og infrastruktur.


Referat fra årsmøtet

Referatet for årsmøtet.

 • No labels