This wiki is no longer in use. Please use javabin.atlassian.net instead!
Child pages
  • JavaZoneQuiz09
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Resultat fra javazone quiz 2009

Kategori

Antall kryss

Teknisk arkitektur

50

Erfaringsforedrag

48

Utviklingsverktøy

38

Utviklingsmetodikk

34

Nye teknologier

25

Alternative språk

22

Testmetodikk

20

Ytelsestuning

19

Testverktøy

17

Kommentarer på nye teknologier

Scala *2
Spring security
Spring Batch ZO
Spring 3.0
Wicket

Kommentarer på annet

Interaksjons design:
Arkitektur
Sikkerhet generelt
Coding Dojo
Utvikling mot anroid o.l
Prosjektledelse

  • No labels