Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

javaBin vedtekter

Vedtatt på Årsmøtet 17.april 2008
Sist vedtatt årsmøte 286. mai 20162017

Navn

Foreningens navn er "Java brukerforening i Norge". Forkortet skrives navnet "javaBin". Foreningen er registrert med organisasjonsnummer 985 842 655 i Enhetsregisteret.

...

Foreningen har personmedlemskap. Medlemsskap kan kjøpes enkeltvis eller i
bunter (f.eks 15, 30, 50, 100+) tilpasset bedrifter med flere medlemmer.
Bedrifter kan selv administrere sine personlige medlemskap.
selges både direkte og som en del av JavaZone-billetten.

Medlemskap gir:

 • valgbarhet til verv innen foreningen
 • tilgang til alle foreningens arrangementer
 • redusert pris på arrangementer

...

Årsmøtet kan etter styrets innstilling, innvilge et medlem et personlig æresmedlemskap på livstid. Et æresmedlem blir ikke avkrevet
medlemskapskontigent.

Opptrer et medlem på et måte som er skadelig for foreningen, kan vedkommende suspenderes som medlem etter vedtak av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. Forslag om suspendering av medlemmer skal fremmes som sak til Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte Ekstraordinært Årsmøte på lik linje med andre saker, og stemmes over på lik linje med andre saker.

...

Alle medlemskap gir en stemme på årsmøte. Totalt kan antall stemmer fra en og samme bedrift ikke overstige 5 stemmer. Oppmøtte
fra samme bedrift skal gi beskjed om hvilke 5 oppmøtte som skal bruke stemmerett.

...

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 1. juni. Saksliste og dokumenter sendes senest 14 dager før møtet. Styret skal skal sende ut forespørsel om saker til Årsmøtet til samtlige medlemmer senest 4 uker før innkallingen sendes ut, med en frist for innsendelse 1 uke før innkallingen sendes ut.

Saksliste og dokumenter sendes senest 14 dager før møtet.

Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker i oppgitt rekkefølge:

...

Dersom enkelte punkter på agenda ikke blir godkjent må det innkalles til ekstraordinært årsmøte for behandling av disse.

...

Avstemning

Avstemming Avstemning på Årsmøte skal gjennomføres i henhold til følgende prosedyre.

 • For å stemme må man ha gyldig medlemskap for inneværende år.
 • Det skal gjennomføres avstemming avstemning for alle roller til styret.
 • Stemming gjennomføres ved å telle antall stemmer for, mot og blanke og kandidaten må positivt flertall av ikke-blanke stemmer.
 • Man har 1 stemme per stemme per rolle til leder, nestleder og økonomiansvarlig. Rollen besettes ved absolutt flertall.
 • Man har 1 stemme per kandidat til øvrige styremedlemmer. Disse stemmes det på én etter én, og alle stemmeberettigede avgir sin stemme på hver kandidat. En kandidat må ha positivt (antall 'ja' minus antall 'nei') for å bli valgt inn.
 • Er det flere kandidater til valg enn styreplasser, sorteres kandidatene etter antall positive stemmer. Dersom det står likt mellom noen kandidater til de siste plassene, avgjøres det med ny stemmerunde hvor man da skal stemme på én av kandidatene. Den/de som får flest stemmer får plass i styret.

Simpelt flertall: https://no.wikipedia.org/wiki/Simpelt_flertall
Absolutt flertall: https://no.wikipedia.org/wiki/Absolutt_flertall

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 4 uker når 1/3 av styrets medlemmer eller 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. På en ekstraordinær årsmøte kan det kun behandles saker som er nevnt i innkallingen.

...

Leder, nestleder, økonomisjef og ledere for eventuelle kjernegrupper velges for inntil 2 ett år av gangen ved særskilt valg, og kan kun sitte i to år sammenhengende. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Styreverv er personlig.

...

Valgkomiteen oppnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret for ett år om gangen. Ingen fra styret skal sitte i valgkomiteen.

Hovedmål/Funksjon

Sikre kandidater for de tilgjengelige styreplasser slik at disse blir besatt i henhold til foreningens vedtekter.

...

Foreningen kan oppløses på et ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal det fattes beslutning om hvordan foreningens midler skal anvendes. Denne beslutning fattes med alminnelig flertall.

...

Avgang fra styret

Et medlem kan ved særskilte situasjoner be om en exit avgang fra styret. Søknaden skal behandles av styret og må godkjennes med 2/3 flertall av de stemmeberettigede. Styret kan konstituere en midlertidig kandidat til rollen fra det sittende styret, evt. be om ekstraordinært Årsmøte for å velge ny kandidat til rollen.