Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

javaBin vedtekter

Vedtatt på Årsmøtet 17.april 2008
Sist vedtatt Årsmøte 11. mai 2019

Navn

Foreningens navn er "Java brukerforening i Norge". Forkortet skrives navnet "javaBin". Foreningen er registrert med organisasjonsnummer 985 842 655 i Enhetsregisteret.

Formål

Foreningens formål er å:

 • styrke det faglige nivå innen Java-teknologi ved å utbre kjennskap til relevante resultater, praktisk metodikk og nyttige hjelpemidler.
 • skape kontakt og å fremme utveksling av kunnskap, erfaringer og synspunkter mellom dem som er interessert i Java-teknologi.

Foreningen søker å nå sine mål, blant annet ved å:

 • skape et miljø der foreningens medlemmer kan etablere faggrupper og prosjektorienterte aktiviteter.
 • arrangere seminarer, kurser og liknende, alene eller i samarbeid med andre faglige sammenslutninger.
 • arrangere medlemsmøter med faglige foredrag, diskusjoner og uformelt samvær.
 • holde kontakt og utveksle erfaringer med andre tilsvarende foreninger i utlandet.

Foreningen har ingen kommersielle interesser og må ikke engasjere seg i aktiviteter som utelukkende tjener økonomiske formål. Foreningen opptrer ikke som representant for noen yrkes- eller næringsgruppe til fremme av dens økonomiske interesser. Foreningen og dens organer og hjelpemidler, må ikke brukes til arbeid for politiske eller forretningsmessige særinteresser.

Undergrupper

Det kan opprettes undergrupper blant foreningens medlemmer med styrets godkjenning. Hver slik gruppe skal ha en leder og varaleder som velges for ett år om gangen. Gruppen må rapportere til styret. Styret kan bevilge resurser til disse gruppene, inklusive økonomisk støtte og tilgang til javaBins systemer og infrastruktur.

Kjerneundergrupper

Styret kan definere et sett med kjerneundergrupper. De har samme ansvar og oppgaver som vanlige undergrupper, men leder av gruppen må være et styremedlem.

Medlemskap

Foreningen har personmedlemskap. Medlemsskap selges både direkte og som en del av JavaZone-billetten.

Medlemskap gir:

 • valgbarhet til verv innen foreningen
 • tilgang til alle foreningens arrangementer
 • redusert pris på arrangementer

Tilgang til foreningens aktiviteter gis til alle medlemmer.

Årsmøtet kan etter styrets innstilling, innvilge et medlem et personlig æresmedlemskap på livstid. Et æresmedlem blir ikke avkrevet medlemskapskontigent.

Opptrer et medlem på et måte som er skadelig for foreningen, kan vedkommende suspenderes som medlem etter vedtak av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. Forslag om suspendering av medlemmer skal fremmes som sak til Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte på lik linje med andre saker, og stemmes over på lik linje med andre saker.

Stemmerett

Alle medlemskap gir en stemme på årsmøte.

Fullmakter

En person kan ha med opptil 3 fullmakter fra medlemmer som ikke kan være til stede. Hver av disse teller som 1 stemme.

Begrensning for ansatt i samme bedrift

Totalt kan antall stemmer fra en og samme bedrift ikke overstige 5.

Dersom antall oppmøtte medlemmer og fullmakter fra medlemmer i en enkelt bedrift overstiger 5, skal disse informere Årsmøtet om hvilke 5 stemmer som skal benyttes. Ved konflikt har oppmøtte medlemmer rang over fullmakter. Ved konflikt mellom oppmøtte medlemmer i samme bedrift avgjøres stemmerett ved loddtrekning.

Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet utpeker et styre som leder foreningens daglige virksomhet.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 1. juni. Innkallingen til årsmøtet skal sendes minst to uker før Årsmøtet skal avholdes. Innkallingen skal inneholde saksliste og dokumenter. Det er kun sakene på denne saklisten som kan behandles av årsmøtet.

Styret skal sende ut forespørsel om saker til årsmøtet til samtlige medlemmer senest 4 uker før innkallingen sendes ut, med en frist for innsendelse 2 uker før innkallingen sendes ut.

Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker i oppgitt rekkefølge:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskapet
 5. Budsjettet
 6. Innkomne forslag, inkludert vedtekstendringer
 7. Valg av nytt styre

Dersom enkelte punkter på agenda ikke blir godkjent må det innkalles til ekstraordinært årsmøte for behandling av disse.

Avstemning

Avstemning på Årsmøte skal gjennomføres i henhold til følgende prosedyre.

 • For å stemme må man ha gyldig medlemskap for inneværende år.
 • Det skal gjennomføres avstemning for alle roller til styret.
 • Stemming gjennomføres ved å telle antall stemmer for, mot og blanke og kandidaten må positivt flertall av ikke-blanke stemmer.
 • Man har 1 stemme per rolle til leder, nestleder og økonomiansvarlig. Rollen besettes ved absolutt flertall.
 • Man har 1 stemme per kandidat til øvrige styremedlemmer. Disse stemmes det på én etter én, og alle stemmeberettigede avgir sin stemme på hver kandidat. En kandidat må ha positivt (antall 'ja' minus antall 'nei') for å bli valgt inn.
 • Er det flere kandidater til valg enn styreplasser, sorteres kandidatene etter antall positive stemmer. Dersom det står likt mellom noen kandidater til de siste plassene, avgjøres det med ny stemmerunde hvor man da skal stemme på én av kandidatene. Den/de som får flest stemmer får plass i styret.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 4 uker når enten 1/3 av styrets medlemmer eller 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene eller 50 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. På en ekstraordinær årsmøte kan det kun behandles saker som er nevnt i innkallingen.

Styret

Styret består av 5-15 medlemmer, og er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styrets medlemmer er tilstede.

Alle medlemmer har rett til å stille forslag som må behandles på neste styremøtet. Resultatet må føres i protokollen.

Leder, nestleder og økonomisjef velges for ett år av gangen ved særskilt valg. Leder og nestleder kan kun sitte i to år sammenhengende. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Styreverv er personlig.

Styret fører kartotek over medlemmene til enhver tid.

Styret fastlegger program for foreningens aktiviteter, og koordinerer gjennomføringen av disse. Styret beslutter om de individuelle aktiviteter er kun for medlemmer og inviterte, eller om de er åpne for alle. Styret kan for spesielle arrangementer fastsette en deltakeravgift.

Ledervervet bør hvis mulig tildeles en person med minimum ett års erfaring fra styret. Hvert kjerneområde skal ha tildelt en representant i styret.

Ansvarsoppgaver

 • Fastsettelse av medlemskapskontingent
 • Bistå og etablere regionslag
 • Håndtere ekstern kommunikasjon
 • Arrangere årsmøte og avholde årsberetning
 • Utarbeide forslag til budsjett for kommende år
 • Passe på at regnskap blir ført
 • Styret er ansvarlig for å drive inn medlem- og partner-avgifter
 • Representerer foreningens evt. eierinteresser
 • Anvarlig for alle økonomiske beslutninger i fellesskap
 • Ivareta kjerneområder til JavaBin

javaBin Økonomi AS - Org. nr. 991 812 733

javaBin eier 100% av javaBin Økonomi AS hvis hensikt er å forhindre økonomisk risiko og arrangering av javaZone. Styret kan ikke selge aksjene i javaBin Økomoni, gjøre emisjoner eller endre vedtektene.

For arrangering av JavaZone skal foretaket javaBin Økonomi AS (Org. nr. 991 812 733) benyttes for å fjerne økonomisk risiko fra arrangørene. Som eneeier av foretakets aksjer skal ikke javaBin selge noen av foretakets akjer og javaBin skal til en hver tid ha minimum to representanter i javaBin Økonomi AS. Dette værer seg leder for JavaZone-gruppens leder ansvarlig og en person til fra javaBins styre.

Valgkomité

Formål

Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til styreleder, nestleder, økonomiansvarlig og øvrige styremedlemmer.

Oppnevning

Valgkomiteen oppnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret for ett år om gangen.

Hovedmål/Funksjon

Sikre kandidater for de tilgjengelige styreplasser slik at disse blir besatt i henhold til foreningens vedtekter.

Rapportering

Valgkomitéen skal legge frem forslag på styre for årsmøtet, med sammensetning som angitt i vedtektene.

Endring av vedtekter

Vedtektene kan kun endres av årsmøtet etter forslag fra styret eller medlem.

Ved endringer av paragrafene "Endring av Vedtekter", "Oppløsning" og "Formål" må minst 4/5 av de stemmeberettigede på årsmøtet stemme for. For øvrige paragrafer må minst 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet stemme for.

Endringer av paragrafen "Oppløsning" må i tillegg vedtas på to etterfølgende årsmøter med minst to måneders mellomrom for å være gyldige.

Oppløsning

Foreningen kan oppløses dersom dette blir vedtatt på to etterfølgende årsmøter med minst to måneders mellomrom. For at vedtak om oppløsning skal være gyldig, må minst 4/5 av de stemmeberettigede på årsmøtet stemme for.

Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler anvendes etter formålsparagrafen. Årsmøtet som vedtar den endelige oppløsningen utpeker de som skal gjennomføre avviklingen.

Avgang fra styret

Et medlem kan ved særskilte situasjoner be om en avgang fra styret. Søknaden skal behandles av styret og må godkjennes med 2/3 flertall av de stemmeberettigede. Styret kan konstituere en midlertidig kandidat til rollen fra det sittende styret, evt. be om ekstraordinært Årsmøte for å velge ny kandidat til rollen.


 • No labels